REPUBLIC OF THE PHILIPPINES

DEPARTMENT OF EDUCATION

Region IV-A CALABARZON

Gulang-Gulang National High School

Lucena City

Welcome to Gulang-Gulang National High School

Bring forth your memories of high school life, the consistent reminders of your teachers and the culture of our beloved school. We look forward in imparting quality and inclusive education in the transformation of families and communities. We know that your experiences in Gulang–Gulang National High School could bring lasting results in stimulating and enriching your families and communities in assuring our nation of a better future. Our continued prayers will guide you.

Dr. Rodolfo A. Sena, Jr. - Principal II

U L A T N G P U N O N G - G U R O

September 3, 2021

Magandang araw sa mga mag-aaral, mga magulang, mga guro, mga kawani at sa mga stakeholders ng paaralan. Ngayong araw po ang simula ng Basic Learning Continuity plan sa taong panuruan 2021-2022. Nais naming pasalamatan ang mga taong patuloy na tumutulong at sumusuporta sa lahat ng programa ng paaralan at lubos din pong pasasalamat sa mga magulang na nagtitiwala na ang paaralang ito ay magiging bahagi ng magandang bukas ng kanilang mga anak.

Sa panimula ng taong panuruan, 2021-2022, matagumpay na pagbati sa bawat isa na naitawid ang pag-aaral sa pamamagitan ng printed modular distance learning modality. Kaugnay nito, nais ko pong ibahagi ang mga tagumpay at hamon na kinaharap ng ating aaralan.


Tagumpay:

  • Ang bilang ng mag-aaral ay tumaas mula sa 2, 697 naging 3,281 na mag-aaral. Nagpapakita po ito ng 19.32 porsiyento na pagtaas ng enrolment

  • Nakagawa ang mga guro ng 3W-Independent Learner Material for distance learning.

  • Patuloy na pagsasanay ng mga guro para sa online set-up.

  • Ang walang sawang pagsuporta ng mga stakeholders para sa Brigada Eskuwela na naging dahilan ng pagtaas ng taunang donasyon sa paaralan

  • Nananatili sa isang porsiyento ng mag-aaral ang drop-out rate.

  • Sa pampanahunang pagsusulit ang mga mag-aaral ay nakakuha ng taas na 59 porsiyento sa English at 39 porsiyento sa Mathematics na nangangailangan ng ibayong pagtutok sa aralin pang tumaas ang MPS nito.

  • Ang School-Based Management ay nasa Level II, nagpapahiwatig ito ng maunlad na pamunuan.

  • May 32 puntos tayo sa survey ng child Friendly School, nangangahulugan ng Outstanding Performance.

  • Ngayong 2021,tumaas ang ilang ng ating stakeholders sa 2,03

  • Ang bilang ng mag-aaral sa bawat guro ay 1:35.

  • Ang bawat mag-aaral ay may nakalaang upuan 1:1

  • Pitumpu’t tatlong (73) guro ang sumulat ng localized materials.

  • Isang daan dalawampu’t walong (128) localized materials (3W-ILM) ang nabuo ng mga guro, at labing-anim nito ay navalidate na sa dibisyon.


Hamon:

 • Ang panlingguhang pagkuha at pagbabalik ng kagamitang pampagkatuto (Learnes Materials) ay pitumpu’t limang porsyento lamang (75%) ng mga magulang.

 • Ang dalawampu’t limang porsiyento ay SARDO ( student at risk of dropping out.


Ito po ang tagumpay at hamon ng taong panuruan 2020-2021. Nawa po sa ating pagtutulungan ay ating masolusyunan ang mga hamong ito.

Tinatanaw po namin na ang paaralan ay makapaghubog ng mga batang Lucenahin na makapag-aambag ng mabuting inobasyon at transpormasyon sa ating lipunan.

Sa ngalan po ng mga guro at kawani ng Gulang-Gulang National High School, walang hanggang pasasalamat ang aming ipinahahayon.
RODOLFO A. SENA JR.

Principal II


G N H S B R I G A D A E S K W E L A S Y 2 0 2 2 - 2 0 2 3

Gulang-Gulang National High School held the National Brigada Eskwela 2022 Kick-off with the theme “Tugon sa Hamon ng Ligtas na Balik-Aral,” August 2.

The program has three components, namely, Brigada Eskwela sa Paghahanda, Brigada Eskwela Plus and Brigada Pagbasa. Brigada Eskwela sa Paghahanda will be implemented until August 26, 2022 in preparation for the opening of classes ensuring the safe return of the students with clean, disinfected and fully repaired classrooms and shall continue with the year-round implementation of Brigada Eskwela Plus and Brigada Pagbasa.

The collaboration between the parents, the teachers, local governments, and the entire community on Brigada Eskwela opens a deeper and meaningful collaboration and partnership.

Brigada Eskwela 2022 displays full community spirit

Every school year, Gulang-Gulang National High School (GNHS) launches the “Brigada Eskwela” making sure that the spirit of bayanihan...

Read More>>

GNHS pushes for better disaster preparedness...

In relation to the effort of managing safety of the learners, the school has a tangible role in building community resilience...

Read More>>

BRIGADA BASA Program Links Young Students...

When pandemic hits the country, education suffer a big impact. Students had difficulty learning by themselves especially in reading....

Read More>>

Girasoles sunflower farm designs GNHS garden...

Gulang-Gulang National High School was inspired by Girasoles Sunflower farm at Candelaria Quezon. That is why, one of its project is to improve...

Read More>>